Kariyer Panayırı KVKK Aydınlatma Metni

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME KULÜBÜ KARİYER PANAYIRI – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kulübümüz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda kulübümüz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Kulübümüz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 
Bu metnin hedef kitlesi, Kulübümüze katılmış ve Kariyer Panayırına katılım gösteren gerçek kişilerdir.
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;
İsim, soy isim, meslek, okul, okuduğu dönem, ilgilendiği sektörler
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz,
• Kulübümüz ve kulübümüz ile iş birliği içerisinde olan şirketler tarafından sunulan staj imkanlarının değerlendirilmesi ve buna ilişkin istihdamın sağlanmasında
• Kulübümüz ve kulübümüz ile iş birliği içerisinde şirketler tarafından sunulan iş imkanlarının değerlendirilmesi ve buna ilişkin istihdamın sağlanmasında
• Kulübümüzün tarafından sunulan programlar ve hizmetlerde insan kaynaklarına ilişkin politikaların yürütülmesinde
• Kulübümüzün düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.
Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;
Kulübümüzle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kulübümüz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Kulübümüzün veri akışlarından çıkarılacaktır.
Kişisel Verilerin aktarılması;
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
• İş birliği içerisinde olduğumuz tüm şirket ve grup şirketleriyle,
• Yetki vermiş olduğumuz, Kulübümüz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
• Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kuruluşlara aktarılabilecektir.
Veri Sahibinin Hakları 
T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Kulübümüz bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir. 
Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:
• Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
• KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme
haklarına sahiptirler.
Veri Sahibinin Başvurusu
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerini info@yildizik.com mail adresinden, veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz.
ADRES
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler- İstanbul